VEROIZPOVED

Pod zgornjim izrazom moramo razlikovati dva ločena, vendar kljub temu sinonimna pojma. Prvi je credo, drugi je confessio.

Credo (izpoved vere, veroizpoved)
Uradni opis ali povzetek krščanske vere, katero ponavadi sprejme vsak kristjan. Izmed teh sta najpomembnejši Apostolska Veroizpoved in Nicejska (325, ali Nicejsko-carigrajska, 381) Veroizpoved.

Confessio (veroizpovedna listina)
Prvotni pomen izraza confessio je priznanje grehov, vendar tekom XVI. stoletja doživi drugačno pojmovanje, in sicer poimenuje dokumente, v katerih so vsa temeljna pravila protestantskih Cerkva. (…) Z izrazom ‘konfesionalen’ (verski) označujemo tiste verske skupnosti, katere se opredeljujejo na podlagi takega dokumenta. (…) Med seboj ločimo torej veroizpovedne listine, katere določajo pripadnost določeni verski skupnosti, in ločimo veroizpovedi, katere se ne razlikujejo glede na pripadnost verski skupnosti ali Cerkvi.

(Vir: Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába, Osiris Kiadó, Budapest 1995.)