Két különálló, mégis rokon értelmű fogalmat kell megkülönböztetnünk e magyar kifejezésen belül. Az egyik a credo, a másik a confessio.

Credo (hitvallás)
A keresztény hit hivatalos megfogalmazása vagy összefoglalása, amit általában minden keresztény elfogad. Ezek közül a legfontosabb az Apostoli Hitvallás és a Niceai (325, vagy Niceo-konstantinápolyi, 381) Hitvallás.

Confessio (hitvallási irat)
A confessio kifejezés elsődleges jelentése a bűn megvallása, ám a XVI. század során más értelmet nyer. Ekkor a protestáns egyházak hitelveit összefoglaló dokumentumot jelenti. (…) A „konfesszionális” (hitvalló) elnevezéssel azokat az egyházakat illetjük, melyek egy-egy ilyen dokumentum alapján határozzák meg magukat.
(…)
Tehát a hitvallási iratokat, melyek felekezeti hovatartozást határoznak meg, megkülönböztetjük a hitvallásoktól, melyek felekezeti megkülönböztetés nélküliek.

Forrás: Alister E. McGrath, Bevezetés a keresztény teológiába, Osiris Kiadó, Budapest 1995.

Református egyházunk az egyetemes (ökumenikus) zsinatok tanítása mellett, alapvetően két hitvallási iratra támaszkodik,

a II. Helvét hitvallásra

és

a Heidelbergi Kátéra.